رسیدن:  20.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

عبدالغفور لیوال

نوروز ته سرود

 

رسیدن:  19.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

غلام حیدر یگانه

نوروز، مکتب درایت و دادگری است

شگفت نیست اگر واژهء ارجمند نوروز به لحاظ پویایی و وسعت معنا در هیچ یک از زبان های دنیا، همالی نداشته باشد. این نام دو هجایی...ادامه...

 

رسیدن:  20.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

انتشارات بامیان

نوروز خوش آیین

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
ازین باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی

حافظ

بهار هدیه طبیعت است که با لبخند نوروزی خود، پیام زنده گی نو و کار و پیکار نو را به جهان و جهانیان ارمغان دارد.

 

روش املای زبان دری

نوروزنامه ی آسمايی (1392)

نوروزنامه ی آسمايی (1391)

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91 ؛ 92 ؛ 93 ؛ 94

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

آسمایی فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو خورشیدی را با آرزومندی گشایش راه مطمین برای فردای بهتر افغانستان و با بهترین تمنیات به هر یک شما تبریک و تهنیت می گوید.

 بیایید سال نو را به سال حرکت به سوی احیای اطمینان به نفس و سال تبارز اراده ی جامعه ی افغانی برای فردای بهتر مبدل بسازیم.

هر روز تان نوروز - نوروز تان پیروز

رسیدن:  20.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

صالحه وهاب واصل

بهار دلها

 

رسیدن:  19.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

عبدالله وفا
 

ای کاش با بهار....

 

رسیدن:  20.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

قیوم بشیر

سالِ نیکو