د  نهو لیکوالو پورتری

عنايت الله ديدار

 

 

 

عنایت الله دیدار: چې باغي شومه نو بېل شوم

عبدالنافع همت

 

 

 

آرش ننګيال
 
نورګل شفق

 

 
 

توريالی مليار له کتابونو سره ځانګړې مينه لري

 
علم ګل سحر د ادبياتو په اړه د يوې غونډې پر مهال

 

 

 

 

 

شمع احمدزۍ څنگه تر سپوږمۍ ورسيدله

انور وفا سمندر

 

 

 

انور وفا سمندر :ليکوالي يا له خپل سرنويشت سره اشنا کېدل

عبدالرحمن ومان نيازی

ومان نيازی: د ځان په اړه خبري زور غواړي

واور ه او ز ده يي کړه پاڼی ته ننوتل

ورود به صفحه برنامه ی بشنو و بیاموز

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی