رسیدن:  17.05.2011 ؛ نشر : 18.05.2011 

رفعت حسینی

... و از شناخت

بگوییم

آشنایی من با جناب واصف باختری در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه خورشیدی از سخاوتِ حضورِ دوست دانشورو فرزانه ام ، روانشاد حیدر لهیب...ادامه...

روایت تازه از آثار باستانی افغانستان

 

رسیدن: 05.05.2011 ؛ نشر : 05.05.2011

نورالله وثوق

شعر امروز افغانستان

سام اسامه

آثار دیگر از همین قلم

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  02.05.2011 ؛ نشر : 19.05.2011

غلام حیدر یگانه

 

چـرچـرك

دو باغ بودند: يكي زرد بود و يكي سبز. در باغِ سبز هم يك آشيانه ی مورچه بود و در باغِ زرد هم يك آشيانه ی مورچه. باغ سبز پر از سبزه و گل بود و چرچرك، در باغ سبز زنده گی مي كرد. چرچرك خوشحال بود. از سبزه ها و گل هـا خوشش مي آمد و بـراي همـه سبـزه هـا و گل هــاي باغِ سبـز...ادامه...

رسیدن: 10.05.2011 ؛ نشر : 12.05.2011 

پروین پژواک

شعر برای اطفال

1- پرنده در باغ

 

 رسیدن: 11.05.2011 ؛ نشر : 12.05.2011 

رشاد وسا

اهدا به

روان کاکای بزرگوارم

استاد مین

جمال حقیقت