آثار نورالله وثوق در آسمایی:

- سام اسامه

- گیرِ لیورس

- فلتر شکن

- سونامی فریاد

- کولاک

- راز شگفت

- رقصِ دَورگی

- تازیانۀ آتش؛ به نسل رستاخیز میدان قاهره

- لات قاهره؛ همصدا با آزادیخواهان مصر

- قاضیِ کو ر

- جاده ی جنون

- رأی حیران

- شیطانیِ آیینه ها

- راویان برده گی

- صاحب امتیاز

- صداِی آیینه

- رای مردم

- موسیقیِ آتش

- نفرت نهاد

- پای برده گان

- پنالتی

- الفبا

- زرخرید

- درسِ هندسه

- سرویسِ جنایت

- فرمایش ِ آهنگ

- نفرتِ سَیّار

- فلمِ لحظه ها

- ساقیِ سیاست

- صندلی دورانی

- قطبِ نامردی

- آشنایِ نازنازی

- لگد بر گورِ حاتم

- عروسک

- خوشۀِ نا خوشی

-  دیدِ نوروز

- مريد بهاران

-  شعر امروز افغانستان: صادرات همسایه

- شعر امروز افغانستان: تابوشکن

- گلوگاهِ فضا

- جرگه ساز

- پا پوش

- جورِ جنتری

 

- زندانِ آزادی

 

- کنفرانس


- لستِ سیاه-
به مردمِ بی دفاعِ کابل
 

- منارۀ احساس

 

- دهانِ زنده گی

 

- پفِ دیگران

 

- اشکی بر گور بیگناهی کودکانِ "نرنگ " ولایت کنر

 

- سنی - شیعه

 

- اجاقِ همسایه

- چاقوی اهرمن و چند سرودهء دیگر

- دوشِ ناله

 

- صدای پرپر

-  تبار وسوسه‌ها

- خُمِّ نیرنگ

- میزبانی مهمان

- تلخکها

- سرنوشت رأی

- کورخواندی   !!!

- جبر انتخابی

- رنگ تقلُّب

جنگِ تریاک

- شهر بی دروازه

- مار ِ کر

- صندوق رأی

- برج زهرمار

- مداری

- سر افرازی ذلت

- رباعیات امروز

-آیینه‌ی فریاد

- روز سیاه معلم

شهر ناسپاسی - چند شعر -

http://norollahwosuq.blogfa.com /