رسیدن به آسمایی:12.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.08.2009

نورالله وثوق
 

جنگِ تریاک
 

خِفّت ناپذیر


سرافرازانِ خفّت ناپذیریم
ولو درچنگِ بی دردان اسیریم
نگاهِ تابِ دشمن پاندارد
اگرخودرابه دستِ کم نگیریم
------------------


بویِ تُند


درین وادی جنایت سهلِ سهل است
جنایت پیشه از مردان اهل است
گرفته دل زبویِ تُندِ نفرت
فضا آلودةِ ویروسِ جهل است
----------------


تابو


مپنداری که کم سو گشته این دل
چراغِ راهِ رهپو گشته این دل
زده برسینه سنگ عاشقی را
شکست هرچه تابو گشته این دل
---------------


نرخِ شلغم


صدایِ خودگرایی ها بلند است
جوابِ هر سوالی ریشخند است
نمی پرسد کسی اینجا به سالی
که نرخِ شلغم ای مردم به چند است
-----------------
 


چنگِ داغ


چه شد اندازِ نازِ باغ یاران
فتاده گُل به چنگِ داغ یاران
هزار ان را مجالِ زندگی نیست
گرفته شهرمارازاغ یاران
--------------------


باغِ زاغان


چنان زاتش چراغان گشته این شهر
که ازهرگوشه داغان گشته این شهر
سیاهی راشده دارالامانی
گمانم باغِ زاغان گشته این شهر
--------------------


داغِ داغ


خبرها لحظه لحظه داغِ داغند
خبرها گوهرانِ شب چراغند
تمام بلبلانِ چهچه پرداز
اسیرِ قار قار خیلِ زاغند
------------------


جنگِ تریاک


نه حر فِ میهنِ پاک است اینجا
نه قلبی بهر ماچاکست اینجا
سرِ خط نقطه نقطه تابه آخر
خلاصه جنگِ تریاکست اینجا
------------------


دیدهء ابلق


بیابادیدهء ابلق نگردیم
به هرسو این همه ناحق نگردیم
به خودآییم وخودرابت نسازیم
بسان دیگران مطلق نگردیم
--------------------


کج مسیر


خلافِ آنچه جویی کج مسیریم
به بُن بستِ تَوَهّم گیرِگیریم
سلول فکرِما تنگ است وتاریک
که درزندانِ خودخواهی اسیریم
--------------------------


میزبانی مهمان


دلم از ترسِ تاریکی کفیده
ازین شب برنیارد سر سپیده
میان خانه مهمان میزبانست
به حقِّ چیزهای ناشنیده
---------------
۲۲/۵/۱۳۸۸