رسیدن به آسمایی: 26.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2010

عارف پژمان

سرودی برای

قصه های ناگفته !

 

رسیدن به آسمایی: 19.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2010

نورالله وثوق


همصدا با مردم درخون خفتتۀِ کابل

جرگه ساز

آثار دیگر از همین قلم

رسیدن به آسمایی: 14.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2010

قیوم بشیر

مهتاب دوهفت روزه

 

رسیدن به آسمایی: 10.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2010
اسدالله زمری

ګاونډي

 

طنز با کاکه تیغون

طنز با ابراهیم نبوی

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی: 03.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.03.2010

حسین فخری

در گستره ء نقد ادبیات داستانی

تاریخ نویس دل آدمی*

در فاصلهء زمانی کوتاه و نیز بسیار غیرمنتظره قادرمرادی راه درازی را می پیماید . آثار اولیه ء او به راستی غیر منتظره بودند . داستان های نفیسی که اغلب ا ز مرگی در روح سخن می گفتند و ریزه کاری های فنی دقیقی را دارا بودند . بی شک ما اینک قادرمرادی را از عینک دلارام و تلخاب و زنجیر ها وچنگکها می بینیم . داستانهای دیگرش هم که نفاست نوینی می گیرند .

تنفس کننده گان د ر جو ادبی دوران جوانی قادرمرادی این نویسنده
...ادامه...

مطالب مرتبط:

صفحه آثار قادر مرادی در آسمایی

رسیدن به آسمایی: 20.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2010

نصیر سهام 

تکریم شعر

...کرگراز نوجوانی منظم میخواند و منظم مینوشت واین فن شریف را با همان نظم همیشه گی تا هنوز ادامه داده است . با گذشت زمان همانگونه که سن و سال کرگر از خامی به پخته گی به پیش میرفت سطح...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 15.02.2010 ؛ نشر در آسمایی: 15.02.2010

پروین پژواک

شیطانک

وقتی به صنف اول مکتب شامل شدم، پس از یک هفته که راه را بلد گشتم، رفتم رک و راست در برابر مادر و پدرم ایستادم و گفتم: مه دگه کلان شدیم. نمی خایم وخت رخصتی مکتب پشتم بیاین. مه خودم راه ره دیدیم!
حرفم اول باعث خندهء شان شد، ولی وقتی قیافهء جدی مرا دیدند، قبول کردند. باید قبول می کردند، مگر نه این که همصنفی ام
...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 11.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 05.02.2010

دکتور عیسی صافی

یادی از استاد مین
محمد اسلام متخلص به مین فرزند محمد یوسف خان و برادرزاده میرزا محمد حسین خان مستوفی الممالک در سال 1286 هجری شمسی در شهر کابل دیده به جهان گشود و  ...ادامه...