چهارم نوامبر 2002

اگر پيكرهء بودا بر جا ميبود ...


... و به اين گونه  آقاي محسن مخملباف را نشاندم در ميان هگل و سپينوزا، بدون اينكه بينديشم درين آدمچيني نامهربانانه، به آن دو ناهمزبان ستم خواهد ‌شد يا به اين همزبان
...

 

فبروری 2004

سه يادگار بر ديوار زندان گوانتانامو

 

22 جولاي 2006


نگاهي به "نماي گوانتانامو"
نويسنده: عنايت الله کاکر
برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

برگرفته از شماره 27 آسمایی- فبروری 2004


به عبيدالله لهيب، يار روزگار دشوارم

صبورالله سياه سنگ


زنجير پاره ها

 

رسيدن به آسمايی : 08.07.2007 ؛ نشر: 08.07.2007
کاندیدای اکادمیسین اعظم سیستانی
حکایت ناشناس و پروژهء سیاه سنگ

صفحه ویژه ی سیاه سنگ در آسمایی
آثار منتشره سیاه سنگ در کابل ناتهـ
آثار منتشره سیاه سنگ در سایت فردا

ورود به صفحه اختصاصی

یادبود و بزرگداشت از

 

استاد عبیدی

 

نخستین مدیر مسوول آسمایی

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛

ورود به صفحه ویژه آسمایی در یادبود از رازق فانی

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی