دو تصحیح ضروری در  متن  زنده گینامه مرحوم دکتور نعمت الله پژواک
ابلاغیه کمیته هماهنگی  ورزشکاران افغانی در اروپا

رسیدن به آسمایی: 18.11.2009 ؛ نشر در آسمایی: 19.11.2009

همایون شاه عالمی

فریاد ِ  رسا

 

 رسیدن به آسمایی: 13.11.2009 ؛ نشر در آسمایی: 17.11.2009

اسدالله زمری

مېنه

رسیدن به آسمایی: 24.10.2009 ؛ نشر در آسمایی: 26.10.2009

دوکتورانور ترابی
 

 

قفس طــلایی

 

 رسیدن به آسمایی: 13.10.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.10.2009

بابک صحرانورد


سلوک حسين پناهی

 

تأملی بر شعر حسین پناهي

 

 رسیدن به آسمایی: 11.10.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.10.2009

دکتورغلام حیدر یقین 

سخنی چند پیرامون لیلی و مجنون ابوبکریقین

 

 نشر در آسمایی: 12.10.2009

خالد نویسا

سرخ و سپید

کبوتر سپید و برفیی با دستان رییس جمهور به هوا پرتاپ شد. کبوتر پرید، رییس جمهور نیز با پنجه های پاهایش ایستاد؛ مثل این که میل داشت باکبوتر به پروازدرآید.صدای هوهوی بال های کبوتردرمیان غریوشادی وابراز احساسات مردم دراستدیوم بزرگ محو شد.
رییس جمهور به حاضرین گفت:
- این کبوتر
...ادامه...

نشر در آسمایی: 10.10.2009

تازه ترين سروده  ی
سيمين بهبهانی
چه وجود بُلعجبی هستم

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33

ورود به صفحه ویژه آسمایی در یادبود از رازق فانی

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی