یازدهمین سالروز

 تخریب مجسه های

 بودا

 

رسیدن: 02.03.2012 ؛ نشر : 06.03.2012

فريد مل

دپيوند ټولنې له خوا د كيسه ليكوال او څيړونكي اكبر كرگر

د فرهنگې او ادبي كارونو ياد او قدردانی

رسیدن: 01.03.2012 ؛ نشر : 01.03.2012

داکتر حمید سیماب

خراج ارادتی به یاد
طبیبی حاذق، درویشی وارسته، خدمتگاری از خود گذشته

داکتر برنا آصفی

زندۀ جاوید ماند هرکه نکو نام زیست
کــز عقبش ذکـر خیر زنده کند نام را

در هفته ایکه گذشت دنیا فقیرترشد. مردی به جاویدانگان پیوست که درویش زیست و درویش مرد ولی در طول زندگی پربارش...ادامه...

 

 رسیدن: 28.02.2012 ؛ نشر : 29.02.2012

 رشاد وسا

به چمن ز خون بسمل همه جا بهار نازست
دم تیغ آن تبسم رگ گل برید ه باشد

آقای جاوید فرهاد، در سایت وزین خاوران، بیت بالا را یکی از مشکل ترین ابیات بیدل، گفنه اند و...ادامه...

 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛ 69

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن: 06.03.2012 ؛ نشر : 06.03.2012

پوهاند دوکتورم.ا. زيار

پښتو ټپيزه د جاپاني هايکو تر څنگ

يو منلی نوی شعري ځېل دی

وگړي د ژوند و ژواک په هر ډگر کې هر نوي څيز او ښکارنده، ادلون بدلون او پرمخيون که هرڅومره ټولگټی هم وي، درې ډوله غبرگونونه را ټوکوي: تود، سوړ او ناباندې(مخالف).  په بله وينا، يوه ډله يې ...بشپړ متن...

رسیدن: 02.03.2012 ؛ نشر : 02.03.2012

کاکه تیغون دوباره با کتاب شد

این روزها کاکه تیغون برای بار دوم صاحب کتاب شد. در این روزگار بی کتابی ها، هر بار صاحب کتاب شدن، اگر برابر با دست آوردهای اتومی ...ادامه...

رسیدن: 28.02.2012 ؛ نشر : 02.03.2012

محمود نظری


1- اداری مساله جات

2- رښتیا ښه دی که درواغ ؟!

 رسیدن: 21.02.2012 ؛ نشر : 29.02.2012

بلقیس بسمل

نامِ ناز

دوستان عزیز ،با وجودی که من هم یکی از اجناسِ ِلطیف استم ، ولی باز هم بعضی اوقات چیز هایی از این نعمت های خداوند می شنوم و می‌بینم که ،از تعجب چشمهایم عین و غین چی که حتی فِ و قاف می‌شوند .پیشامدِ همین هفته ی گذشته را برای تان قصه می کنم .

ما در آلمان از جانب...ادامه...

توري ستوري د جلالکوټ په آسمان کې

بیژن جان قندوزی؛ از کشور اژدها تا موسیقی رپ

خرس طلایی برلین نصیب برادران تاویانی شد