صبورالله سـیاه سـنگ

باری جهانی یا انتحاری جهانی؟

رسیدن:  29.09.2011 ؛ نشر : 30.09.2011

سخیداد هاتف

اين مادر برای اولين بار سخن می گويد

شعر "موري رخصت راکوه ځم درڅخه" ( از جناب عبدالباری جهانی) بحث های بسیار بر انگیخت. من به خاطر آن که متاسفانه ظرافت های ادبی زبان پشتو را نه می فهمم ، نه می توانم بگویم که آن چی در ظرف ِ این" ظرافت ها" ریخته شده چه قدر بر کل معنای شعر آقای جهانی تاثیر می گذارد. اما آن چی من از شعر فهمیدم ...ادامه...

رسیدن:  21.09.2011 ؛ نشر : 22.09.2011

مسعود فارانی

"منطق نيرومند" آقای سياهسنگ چيست؟

ولی احمد نوری: مکثی بر شعر- موری رخصت راکوه ځم در څخه

عبدالباری جهانی سره مرکه - د ازادی رادیو

رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

دستګیر روشنیالی

فکري جدال

اساسي ستونزه د

 خپلواکي انديښنې

 نشتوالی دی

ليکوالان او له دي جملي ښاغلی جهاني...بشبړ متن...

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

بحثی در مورد شعر

موري رخصت راکوه ځم درڅخه

متن اصلی شعر باری جهانی

ترجمه ی دری شعر باری جهانی  

رسیدن:  28.09.2011 ؛ نشر : 29.09.2011

میرویس وردک

 باری جهانی و روشنفکران انتحاری

باری جهانی در شعر موري رخصت راکوه ځم درڅخه یک مساله ی مرکزی و مبرم جامعه ی امروزی افغانی را مطرح کرده است: آله ی دست دیگران بودن را ؟

جهانی، خواهی نه خواهی با این اثر خودش را در برابر جریان ادبی حاکم قرار داد- جریان فرار از گفتن در مورد حال. شاعر افغان قاعدتاً نه در مورد حال و امروز و برای حال و امروز ، بل برای آینده ها میسراید- آینده یی که هنوز نیامده است. به علاوه شاعر مدرن افغان قاعدتن معما گونه می سراید- چنان که نه مردم عادی ، بل حتا باسوادان هم باید خون دل بخورند تا چیزی از آن بفهمند. نمونه ی بارز و نامور این روش واصف باختری است.

خوب وقتی کسی که در مسیر مخالف جریان، شنا می کند، طبعاً با واکنش هایی رو به رو می شود. باری جهانی نیز  ...متن کامل...

 رسیدن:  23.09.2011 ؛ نشر : 24.09.2011

د موری رخصت راکوه ځم درڅخه په هکله

پوهنوال دکتور عبدالخالق رشيد: که پيام حق وی

 رسیدن:  24.09.2011 ؛ نشر : 24.09.2011

رزاق مامون: تراژدی موقعيت انسانی

اشاره هایی به مناظره ی  مادر و پسر در منظوم عبدالباری جهانی

س.ح. روغ 

در حاشیۀ شعر باری جهانی

موری رُسخَت راکوه ځُم دِرڅخه

 

جهان جهانی از زبان خودش