گزارش تصویری مراسم خاکسپاری رحیم مهریار

گزارش از مراسم

خاکسپاری رحيم مهريار در هانور

یما ناشر یکمنش

مهریار- گلویی که

سرطان خاموشش کرد

پرستو، بی مهریار شد

رادیوی آزادی: رحیم مهریار به جاویدانه گان پیوست

 

صبح به خیر افغانستان: رحیم مهریار، آوازخوان شهیر افغان به رفته گان پیوست

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی