گذرگاه شعر و شعور  جاوید فرهاد

 
  جاوید فرهاد در آیینهء قدنما شعر
  زنده گینامه با تو از درد همین خامه ...
   

خالیتر از تنهایی

   

شعر برف

نگاه؛ نقد ؛ نوشتار از بلخ دل تا خانقاه عشق

  شعر در فرایند کنش شاعر و واکنش مخاطب   مثل من، تنهایی من
  روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل"  

کسی هیچ نگفت

   برداشت های ذات باورانه از یک بیت بیدل  

خواب واژه ها

 

نقدی بر چند شعر لطیف پدرام از من است!

دشنه از پشت

 

نقدی بر چند شعر از لطیف پدرام

پنسل نگاه

  نگاهی بر قرائت های درون متنی در شعر بیدل

بعد از خوردن گندم

 
  سخنی در باره ی"دل" و "بیدل" غریب
چند متن و چند حا شیه؛ نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل بیا و بخوان!
  بررسی رویکردهای ردیف در یک غزل بیدل غزلی برای غزل
  توجانِ خراباتي، جانانِ خراباتي!
يادنامه يي به بهانهء یاد بود از استاد بزرگ، سرآهنگ

یک قصه از معصومه، چند قصه از عذرا

   نقد چیست و منتقد کیست؟

چند ثانيه با سيب

  تأملی بر سه نظریه ی تاگور مهمان و سفرهء وسوسه
نگرشی بر ویژه گی های زبانی در شعر  قیصر امین پور
  ترجمه ترجمهء شعر:
  بحرانِ ارزش زدايي رقاصه
  گپ هايي از "ساتيا جيت راي" فلمساز پرآوازه انجم شرما" شاعرِ زنده گي
      "سنيل هورالکه بات" شاعر ببر هاي"تاميل"