جاوید فرهاد


پنسل نگاه


تنهایم!

مثل تاریکی شب،
                         تنهایم!
کاش با پنسل مفهوم نگاه
روی تنهایی من،
                       خط بکشی.