رسیدن به آسمایی: 11.2007 .17 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :11.2007 .17

 

 جاوید فرهاد

 

مثل من، تنهایی من

تنهایی
من از شب دشوار سخن گفت
تنهایی من با در و دیوار سخن گفت

تنهایی من شعر شد و واژه به واژه
با پنسل و با کاغذ و سیگار سخن گفت

تنهایی من مثل غزل بود که یکشب
در پنجۀ دلتنگی گیتار سخن گفت

تنهایی من عین همان " طوطی حافظ"
در قاب "پس آینه" بسیار سخن گفت

تنهایی من تر شد و بی هیچ خیالی
در خلوت بارانی پندار سخن گفت

تنهایی من، مثل من امروز سبق خواند
از مشق شب حادثه بسیار سخن گفت

تنهایی من پیر شد و فلسفه نوشید
با سرفۀ پیهم فقط از پار سخن گفت


1." در پس آینه طوطی صفتم داشته اند
آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم."