رسیدن به آسمایی:01.2008 .21 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .21

 

 جاوید فرهاد

 

خالیتر از تنهایی

 

میوه ی فلسفه ها را خوردم

لذت یافتنت کم شد

بعد آن

سر این سفره ی خالی عواطف هر شب

به سبوس تکه ی لبخندت

روزگاریست قناعت کردم.

***