رسیدن به آسمایی:01.2008 .21 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .21

"انجم شرما" شاعر زنده گی

 

 

منبع: مجلهء گلزار شعر

برگردان: جاويد فرهاد

" انجم شرما" در سال 1927 ميلادي، در محله يي " چندي نگر" (پايتخت مشترک ولايات هند پنجاب و هريانه) زاده شد.

در بارهء نحوهء زنده گي اين شاعر، معلومات زيادي در دسترس نيست. سروده هاي اين شاعر، به گونهء پراگنده درنشریات مختلف هند به نشر رسیده است.

نوع نگاه "شرما" نسبت به زنده گي ژرف است. کاربُرد واژه ها واصطلاحات رايج وقابل فهم باز بان سليس ويکدست، به خاطر افادهء مضامين بلند، ازويژه گي هاي کار اين شاعر است.

" انجم شرما" شاعر انديشمند؛ اما کم کار است؛ دليل اين مسأله هم آن است که وي در پاره یی از موارد، نسبت به شعر جدي نيست.

در اينجا نمونه يي از شعر اين شاعر را- که به فارسی دري بر گردان شده است- باهم مي خوانيم:

 

زنده گي کودک لجباز من است

زنده گي

مثل اين کودک لجباز من است

وقتي از کوچه صدايش بزني

وبگويي پسرم!

دستهايت چقدر چرکين است

خنده اش مي گيرد

مي گريزد به تهء کوچه " هري " منتظر است

(و هري

اسم همبازي اين کودک لجباز من است)

 

زنده گي مثل اين کودک لجباز من است

شيشهء پنجره را مي شکند

نان خود را به " هري" مي بخشد

روي اين سفرهء رنگين غذا هاي شما

"دال" را خوشمزه مي داند واز "چات" بدش مي آيد

مثل من سگرت نيم سوخته را مي گيرد

تا کمي دود کند-

وقتي توبيخ کني

مي گريد.

زنده گي

مثل اين کودک لجباز من است

روي پا هاي خودش مي ايستد

و به هنگام سحر

روي جغرافيهء تنگ زمين مي شاشد

هرچه او را تو نصيحت بکُني

از ورق پارهء اوراق کتاب "تاگور"

کشتي گک مي سازد.

نفرتش ... آه صميمي تر از احساس شماست

گاه گاهي

وقتي از واقعيت خويش برون مي آييد

-و دروغ مي گوييد-

او خجالت زده در پيش شما مي گردد.

مي گريزد به تهء کوچه " هري" منتظر است

(و "هري"

اسم بي رنگي اين کودک لجباز من است. )