رسیدن به آسمایی:01.2008 .21 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .21

 

 جاوید فرهاد

 

شعر برف

 

وقتی که شعر برف

در خلوت بلند زمستان سروده شد

آنشب حقیقت ممنوع ریشه را

در خواب عاشقانه ی گلهای کاغذی

تعبیر می کنم.