بحث روی یک بیت بیدل در صفحه ی آسمایی

آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود

 

سید حمیدالله روغ: آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود- در باره ی یک شعر بیدل

*

دکتور حشمت حسینی  : آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود- چند نکته به ارتباط   نبشته ی آقای روغ

*

سید حمیدالله روغ: بیدل  در این جا بوداست آورده است- پاسخ به ارتباط نبشته ی دکتور حشمت حسینی

*

رشاد وسا: آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

*

پروفیسور دکتور عبدالخالق رشید : اندر  باب معنی  بوزینه  ابوالمعانی بیدل که در اصل بودینه است و نه بوزینه

*

عبید صافی : نگاهی به بیدل و داروین در یک نظریۀ علمی و فلسفی

*

دکتور سید خلیل الله هاشمیان: بیدل  شناس نه  ای دلبرا خطا  اینجا ست !!!

*

س.ح.روغ: "بودینه" مرادف "بوزینه" نیست - در حاشیه ی نوشته ی جناب پروفیسور عبدالخالق رشید

*

س.ح.روغ: بلی! من "بیدل شناس" نیستم- در حاشیه ی نقد جناب دکتور سید خلیل الله هاشمیان

*

دکتور سید خلیل الله هاشمیان: معنی بلند من ، فهم تند میخواهد/ سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم - در مورد بیت بوزینه از بیدل- بخش دوم

*

سید حمیدالله روغ: در پاسخ به بخش سوم نوشته ی جناب پروفیسور دکتور سید خلیل الله هاشمیان-

*

دکتور سید خلیل الله مسعود هاشمیان : پیرامون نوشته ی آموزنده ی دکتور حشمت حسینی

*

سید خلیل الله هاشمیان: عرض معذرت

*

دکتور سید خلیل الله هاشمیان: مسرت دارم با یک بیدل شناس آشنا میشوم

*

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان: آخرین سخن  پیرامون یک بیت بیدل

*

اسحاق نگارگر : یک عرضِ بسیار عاجزانه خدمتِ جنابِ اُستاد هاشمیان

 

*

س.ح. روغ: سه تذکر  به نشانه ی سپاس از استاد نگارگر

*

رشاد وسا: عرض عاجزانه و باز هم در باره ی بیدل

*

دکتور سیدخلیل الله هاشمیان: عرایض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر صاحب