استادان نامور لیسه حبیبیه

این فهرست نامکمل است و از دوستان خواهش می نماییم در تکمیل آن ما را کومک کرده و ممنون سازند
ملک‌ الشعراء قاری عبدالله

دکتور عیسی صافی

یادی از استاد مین
 

 

حضرت صاحب صبغت الله خان مجد دی
 

مدیران نامور لیسه حبیبیه

این فهرست نامکمل است و از دوستان خواهش می نماییم در تکمیل آن ما را کومک کرده و ممنون سازند
دکتور عبدالغنی خان نخستین مدیر مکتب حبیبیه 

محمد آصف مایل

 
 دکتور نعمت الله پژواک
بخشی از فهرست نام مدیران مکتب حبیبیه که بیوگرافی های آنان باید تهیه شود

دکتور بوشنل تبعه امریکا
سید فاروق خان

مرحوم محمود کریم زاده
مرحوم غلام صدیق
فدامحمد فداېی
مرحوم عبدالرحمن عبادی
عبدالغفور قرار
صالح محمد فضل
غلام سرور پویا
غلام محمد نادی
نصیر احمد نظامی