محمد آصف مایل

 

7

 

آصف مایل در سال 1288 خورشیدی در گذر نواب کابل دیده به جهان گشود. دوره مکتب را با فراغت از لیسه حبیبیه پشت سر گذاشته لیسانس خود را از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به دست آورد. آصف مایل  اهتمام مجله عرفان را بر عهده داشت.  وی به صفت مدیر اداری مکتب میخانیکی، مدیر اداری فاکولته طب، مدیر معارف پروان، مدیر معارف بلخ، مدیر معلمین و مأمورین وزارت معارف، مدیر لیسه حبیبیه، مدیر تدریسات ابتدایی، رییس تدریسات ابتدایی، معین وزارت معارف و مشاور وزارت معارف ایفای وظیفه نموده است.

تألیفات استاد شامل کتابهای الفبا برای صنف اول، قرائت دری برای صنوف دوم تا ششم،  کتابهای اول و دوم سواد آموزی برای کلان سالان و غیره میباشد.

استاد مایل  مفتخر به دریافت نشان درجه اول معارف، نشان ستور طلایی، نشان رشتین و ده ها تقدیرنامه و تحسین نامه گردیده است.

استاد دین محمد مضطر یکی از پیشکسوتان معارف افغانستان باری اندر باب تألیفات ارزشمند استاد مایل گفته بود:زمانی که استاد مایل کتاب الفبا را برای صنف اول نوشت من مدیر تألیف و ترجمه وزارت معارف بودم. به جرائت میتوانم بگویم که در تاریخ معارف افغانستان چنان کتابی که استاد مایل تألیف نمود وجود ندارد و اگر مبالغه نشود باید علاوه نمایم که ایشان در آن زمان بمب اتم را اختراع نمودند؛ زیرا کتابی را که استاد نوشته بود قدرت و نیروی کمتر از اتم نداشته و معارف افغانستان را تحرک بزرگ بخشید. او بهترین معلم بود و خوش داشت تا معلم باشد و معلم بماند.6

استاد آصف مایل به روز 10 عقرب (1368) خورشیدی چشم از جهان بست- سعادت ابدی نصیب شان باد