صبغت الله مجد دی

در سال 1929 در یک خانواده نامور مذهبی به دنیا آمد. وی تحصیلاتش را در دانشگاه الاظهر مصر به  اکمال رسانیده و در بازگشت به کشور به حیث معلم در مکتب حبیبیه به کار آغاز کرد . دراواخر دهة پنجاه و اوایل شصت بنابر مخالفتش با حکومت ، که وی آن را طرفدار شوروی می خواند به سه سال حبس محکوم گردید. پس از کودتای هفت ثور ،  اکثر اعضای فامیلش به قتل رسیدند و خودش که در آن زمان در خارج از کشور بود جان به سلامت برد.

در سال 1979 جبهة نجات ملی را تاسیس نمود. در سال 1989 به حیث رییس حکومت عبوری مجاهدین انتخاب شد و  از ماه اپریل 1992 تا ماه جون 1992 ممثل رییس دولت مجاهدین بود. پس از سقوط حکومت طالبان ، با تشکیل شورای ملی به حیث رییس مشرانو جرگه برگزیده شد