د افغانستان د معاصر فرهنګ ، هنر او ادبیاتو هینداره