گزارش مدير مسؤول آسمايی به جلسهء عمومی کانون آسمايی

مشاوران و همکاران  

  

اطلاعيهء کانون فرهنگی آسمايی

  تماس با ما

آسمايي در ترازوي دواريq 

منزل ما دور نيست:شريف سعيدي

رهنورد زرياب :  سخنراني

 

 

رتبيل شامل آهنگ

مسؤول نشراتي آلماني آسمايي

 

حميدالله عبيدي

مدير مسؤول آسمايي

 

دکتورس زرغونه عبيدي

رييسهء کانون آسمايي

 

 

استاد محمد اعظم عبيدي

نخستين مدير مسؤول آسمايي

 

در بارهء صفحهء اختصاصی آسمايی برای هنر ، ادبيات و فرهنگ معاصر افغانستان

د افغانستان در معاصر فرهنګ ،هنر او ادبیاتو هینداره ( آيينهء فرهنگ ، هنر و ادبيات معاصر افغانستان )  صفحهء انترنتی اختصاصی  آسمايی برای عرصهء هنر، ادبیات و فرهنگ معاصر افغانی است که در ماه جنوری سال 2007 به نشرات آغاز نموده است.  این صفحهء  به ادامهء نشرات ده سالهء مجلهء آسمايی و نشرات دو سالهء صفحهء عمومی  انترنتی آسمايی کار خود را آغاز می نمايد. هدف از گشايش اين صفحه آن است تا آسمايی در زمينهء انکشاف ، تقويت و گسترش هنر ، ادبيات و فرهنگ افغانی   در سطح نيازمندی ها و ايجابات معاصر ، در حد توان سهم فعالتری ايفا کند. البته شناخت معاصر آن ارزش ها و ميراث های ادبی ، هنری و فرهنگی  که  از گذشته گان به ما رسيده اند و می توانند در بازسازی معاصر هنر ، ادبيات  فرهنگ افغانی نقش مؤثری ايفا نمايند و نيز آن عواملی که در گذشته ها سبب رکود و انحطاط در اين عرصه ها شده اند نيز بخشی از اين کوشش ها خواهند بود.


در باره نام آسمايي
 
آسمايي در زبان سانسکريت مادر آرزوها معنا دارد . آسمايي نام کوهي نيز است در قلب کابل و کابل قلب افغانستان است. ما با انتخاب واژه زيبا و پرسابقه و پرمعناي آسمايي خواستيم بر آرزومندي هاي نيک و بين الافغاني بودن ماهيت و اهداف مجله تأکيد ورزيم و روشن سازيم که همه باشنده گان افغانستان صرف نظر از تعلقات قومي ؛ زباني ، سمتي ، مذهبي و ديني ، براي ما يک برابر هموطن اند و از نظر ما داراي حقوق برابر و سرتاسر افغانستان براي ما يک برابر وطن است.
 
اهداف و خطوط نشراتي آسمايي
 
آسمايي در آغاز به گونه نشريه فرهنگي براي خانواده هاي مهاجر افغان در غرب ، پا به عرصه وجود نهاد و کمک به کودکان ، نوجوانان و جوانان براي آشنايي بيشتر به زبان مادري ، آشنايي با افغانستان و فرهنگ افغاني ، از شمار آماج بنيادي آن بود. نخستين شماره مجله آسمايي در سال در سال 1357 خورشيدي ( برابر 1997 ع) به مديريت مسؤول استاد محمد اعظم عبيدي که از سابقه داران شناخته شده عرصه هاي فرهنگ و معارف کشور اند ، به نشرات آغاز نمود. از آن زمان تا کنون آسمايي پيوسته نشر مي شود و در خدمت علاقه مندان قرار دارد .
از شماره ششم آسمايي مديريت مسؤول آسمايي بر عهده حميدالله عبيدي که تا آن زمان سمت معاونيت مدير مسؤول و امور تهيه و پخش آسمايي را بر عهده داشت ، قرار گرفت.
آسمايي پس از پژوهش در ترکيب خواننده گانش دريافت که اکثريت قريب به اتفاق کودکان و نوجواناني که در مهاجرت چشم به جهان کشوده اند و نيز بسياري از جوانان زبان مادري را تنها به شکل شفاهي و آن هم در حد مکالمات عادي و روزمره در ميان خانواده ، آموخته و توان خوانش به زبان هاي دري و پشتو را ندارند. به همين علت ، به پيشنهاد شماري از جوانان و به پشتکار آقاي رتبيل شامل آهنگ ، نشريه آلماني زبان آسمايي به نام „Ost-westliches Journal“  به نشرات آغاز کرد که اکنون به يک محور عمده تجمع و همکاري جوانان افغان مقيم در آلمان و کشورهاي آلماني زبان و آلماني هاي علاقه مندان به امور افغانستان مبدل شده است.
آسمايي به تدريج از يک نشريه فرهنگي براي خانواده هاي افغان به يک نشريه فرهنگي روشنگرانه و به يکي از محورهاي گفت و شنود و کوشش هاي مشترک روشنفکران و فرهنگيان افغان در راه گشايش روزنه ها به سوي  تحول مثبت و سازنده فکري و فرهنگي در جامعه افغاني مبدل گرديد.
آسمايي در عين زماني که به ارزش هاي عالي و جهانشمول بشري ارج والا قايل است و نوسازي معاصر افغانستان را برابر با ويژه گي ها و توانايي هاي جامعه افغاني و در راستاي ايجابات و امکانات جهان امروز يک امر حياتي براي بقاي افغانستان به حيث يک کشور و افغان ها به حيث يک ملت مي داند با «فرهنگ تقليد» که چند بار جامعه ما را به پرتگاه فاجعه کشانيده است ، مخالف است و بر اين باور است که بايد « فرهنگ تقليد» را با «فرهنگ تفکر » جاگزين کرد و آن را رشد و گسترش داد و تعميق بخشيد.
آسمايي بر اين باور است که راه درست ، با ثبات و مطمين حل مسايل موجود غلبه بر عقبماني قرون و تأمين  رشد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي افغانستان و تأمين شرايط بهتر زنده گي براي مردم افغانستان زماني گشوده شده مي تواند که جامعه افغاني در عرصه فکري و فرهنگي برابر و همسو با نيازمندي هاي جهان امروز متحول گردد. اين امر به ويژه در جهان معاصر که غنا و فقر کشورها ديگر بر مبناي ميزان منابع طبيعي نه ، بل با معييار توانايي هاي فکري ، ميزان دانش و اطلاعات و مهارت هاي باشنده گان آن ها محاسبه مي شود ، بيشتر از پيش اهميت کسب مي کند. به همين علت است که کوشش هاي آسمايي معطوف به نشر آثار داراي محتواي انتقادي ، نوآورانه و روشنگرانه است.
نگرش نقادانه نسبت به گذشته به معناي کم توجهي به پيشينه تاريخي و فرهنگي کشور و مردم ما نيست. ما به ميراث هاي ارزنده و پسنديده اين تاريخ و پيشينه ارج مي نهيم و بر اين باور هستيم که برون کشيدن آن از زير بار لايه هاي تحجر ، تعصب و  خرافات و پالايش ارزش هاي مثبت و ريشه ها و هسته هاي سازنده و انساني فرهنگ باستاني ما به يکي از منابع مهم تحول فکري و فرهنگي مورد نظر مبدل شده مي تواند.
آسمايي به آينده يي مي انديشد که همه مردم افغانستان به حيث شهروندان آزاد  ، آگاه و تام الحقوق کشور واحد افغانستان و اعضاي ملت واحد ، برادرانه و با احساس نيک وحدت و همبسته گي ملي و همبسته گي و تعاون اجتماعي نسبت به همديگر، در کنار هم و با همديگر در صلح و صفا زنده گي کنند. ما گرايش هاي فرقه يي - بر اساس تبار ، قبيله و قوم ، زبان، سمت و مذهب و امثالهم و به خصوص گرايش هاي تند و افراطي و به همين سان همه اشکال تبعيض و امتياز بر اساس تعلق اتنيک ، زباني ، سمتي ، مذهبي و ديني را - که خواهي نخواهي به نفاق ، اختلاف و دشمني ميان باشنده گان افغانستان دامن مي زنند ، خطرآفرين ، غير عادلانه و مخالف منافع و مصالح ملي مي دانيم و به همين دليل در صفحات آسمايي چنين مطالبي منتشر نشده و نخواهد شد. البته اين به معناي بحث علمي و منطقي و متمدن بر مسايل و دشواري هاي موجود بر سر راه مبدل شدن ما به يک ملت واحد - در معناي معاصرش - نمي باشد.
آسمايي نه از حکومت برسراقتدار پشتيباني مي کند و نه هم در مخالفت با آن قرار دارد. ما عين موضع را در برابر اپوزسيون سياسي حکومت نيز داريم . و امّا ، با توجه به اين که روند پيريزي دولت معاصر در افغانستان ، امريست ضروري براي رفع بحران و رسيدن به صلح و ثبات و تأمين شرايط براي بازسازي افغانستان و در اين راه هزار و يک مسأله و مشکل موجود اند ، به باور ما لازم است تا به رغم همه کاستي هاي اين روند ، با آن با خونسردي، احتياط و احساس مسؤوليت برخورد نمود – به اين معناي که از کاستي ها و انحرافات بايد انتقاد نمود و کوشيد تا از برنامه ها و اقدامات سازنده در اين راه حمايت کرد.
اين روشن است که تفکر و فرهنگ سياسي در افغانستان هنوز در سطحي نيست که حتّا نيروهايي که صادقانه به دموکراسي باورمند اند -در کردار چه که حتّا از ديدگاه نظري هم- دموکراسي را خوب نماينده گي بکنند. بناً به حيث يک نشريه آزاد ما خواهيم کوشيد گفتار و کردار دولتمداران و سياست مداران را زير ذره بين قرار داده و هر آن گفته و کرده بازيگران عمده صحنه سياست را که مخالف ارزش ها و موازين آزادي ، حقوق بشر ، دموکراسي ، عدالت اجتماعي ، همبسته گي و وحدت ملي و منافع و مصالح علياي ملي باشد ، برملا ساخته و انتقاد نماييم.
ما از ارزش ها و موازين آزادي ، حقوق بشر ، دموکراسي ، عدالت و همبسته گي اجتماعي با اين باور و آرزومندي که با تحقق اين ارزش ها و موازين ، امکانات ، شرايط و زمينه ها براي زنده گي مؤافق به حيثيت و شأن انساني براي مردم افغانستان فراهم شده مي تواند ، پشتيباني مي نماييم ؛ ولي ، آسمايي به حيث يک نشريه آزاد و مستقل فرهنگي ، اين وظيفه را ندارد تا براي حل مسايل موجود و رسيدن به فرداي افغانستان برنامه ارايه کند. ارايه چنين برنامه ها وظيفه احزاب سياسي است . به حيث يک نشريه روشنگر وظيفه ما اين است تا برنامه هايي را که در اين زمينه ارايه مي شوند مورد بحث و نقد قرار دهيم و افق هاي ديد و تفکر را در سمت ايجابات معاصر گسترش دهيم .
آسمايي بر اين باور است که گسترش تماس ، شناخت متقابل و همکاري سازنده ميان روشنفکران افغان مبتني بر اصول بردباري در برابر مخالفين انديشه يي و احترام متقابل و ديالوگ ميان دارنده گان ديد گاه هاي گوناگون ، ظرفيت ها براي تسريع اين روند را مضاعف مي سازد. به همين جهت است که آسمايي پيوسته کوشيده است تا ميزبان گفت و شنودها ميان دارنده گان ديد گاه هاي گوناگون باشد.
خوشبختانه شمار همکاران قلمي آسمايي پيوسته رو به افزايش بوده است ؛ ولي ما بسيار علاقه مند هستيم تا شمار همکاران قلمي آسمايي از اين هم بيشتر شود و طيف هايي را نيز در بر گيرد که تا کنون ديدگاه ها و آثار شان در آسمايي بازتاب نيافته است .
ما به نظريات و خواسته هاي خواننده گان آسمايي ارج فراوان قايل هستيم و توجه به آن را يکي از پيش شرط هاي بهبود کار خود مي دانيم . بنأً ما از نظريات انتقادي و پيشنهادي کارشناسان و نيز خواننده گان براي رفع کاستي ها و بهبود نشرات آسمايي با امتنان استقبال مي کنيم .
 
صفحه انترنتي آسمايي
 
هدف ما از باز کردن ويب سايت آسمايي آن است تا آسمايي به گونه گسترده تر ، سريع تر و سهل تر در خدمت هموطنان قرار بگيرد.
مجله آسمايي به علت مصارف چاپ و پست ، بايد شمار صفحاتش را محدود نگهدارد و هر سه ماه يک بار زير چاپ برود . در صفحه انترنتي ما با اين مشکل مواجه نخواهيم بود ، بنأً اميدواريم بتوانيم از طريق اين ويب سايت مطالب بيشتري را به خواننده گان پيشکش بکنيم و به ويژه گفت و شنودها ، تحليل ها و اطلاعات در مورد رويدادها و مسايل حاد و مبرم را به موقع و به گونه گسترده بازتاب دهيم. کوشش ما بر آن خواهد بود تا صفحه انترنتي آسمايي چنان که بر جبين آن نيز نوشته ايم در گشايش روزنه ها به سوي تحول فکري و فرهنگي برابر با ايجابات جهان امروزي نقش شايسته يي ايفا نمايد.
به اين ترتيب ويب سايت آسمايي و مجله آسمايي رونوشت يک بر يک همديگر نخواهند بود و در کنار نشر مطالب مشترک استفاده از امکانات و تسهيلات همديگر ، هريک ويژه گي هاي خود را خواهند داشت.
 
استقلال و عدم وابسته گي آسمايي
 
مجله آسمايي يک نشريه مستقل و آزاد افغاني است . آسمايي به هيچ گروه ، سازمان ، جريان و حزب سياسي وابسته گي ندارد و نخواهد داشت. نشرات آسمايي از مدرک فروش ، حق الاشتراک ، بهاي اعلانات و قسماً نيز اعانه هاي داوطلبانه خواننده گان و علاقه مندان آن و از جمله اعانه هاي که گاه گاه مالکين برخي تشبثات خصوص افغاني مقيم د رخارج ، به حساب آسمايي منتقل مي سازندتمويل مي گردد و از هيچ مرجع حکومتي و يا غيرحکومتي داخلي و يا خارجي کمکي دريافت نداشته است . صفحه انترنتي آسمايي نيز همانند مجله آسمايي نشريه مستقل ، آزاد و فارغ از هر گونه وابسته گي خواهد بود.
امور رسمي و مالي آسمايي از طريق کانون فرهنگي آسمايي که هدف تشکيل آن مساعدت به کار نشراتي آسمايي است ، به پيش برده مي شود.
گزارش ساليانه مالي آسمايي توسط يک محاسب مجرب تهيه و پس از کنترول آن توسط کنترولر امور مالي که از سوي مجمع عمومي کانون آسمايي تعيين مي شود ، به جلسه عمومي کانون ارايه و پس از تأييد به اداره امور مالي ارسال مي گردد.
در اين گزارش تمام عوايد آسمايي و منابع دريافت آن و نيز همه وجوه و اقلام مصارف آسمايي ، متکي به اسناد معتبر ارايه مي شود. کسر بودجه آسمايي از مدرک اعانه هاي داوطلبانه اعضاي کانون جبران مي گردد.
هيچ يک از اعضاي کانون و هيچ يک از همکاران آسمايي از مدرک کاري که براي آسمايي انجام مي دهند ، هيچ گونه دستمزد و پاداش مادي دريافت نمي دارند.
مدير مسؤول آسمايي در اجراي وظايف خودش از هيچ مرجعي - به شمول هئيت مديره کانون آسمايي- دستور نمي گيرد. مدير مسؤول آسمايي ساليانه به جلسه مجمع عمومي کانون آسمايي گزارش مي دهد . کار مدير مسؤول آسمايي از روي افزايش تيراژ ، شمار مشترکين و خواننده گان ، کيفيت مطالب منتشره و بازتاب نشرات و از جمله نامه ها و پيام هاي خواننده گان مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

***