گالری تصاویر مشترک هیات اداری ، تدریسی و شاگردان لیسه حبیبیه

چند تصویر از لیسه حبیبیه در دوره ی مدیریت دکتور نعمت الله پژواک