گالری تصاویر مشترک هیات اداری ، تدریسی و شاگردان لیسه حبیبیه
گالری تصاویر دسته جمعی شاگردان لیسه حبیبیه
گالری تصاویر انفردای شاگردان لیسه حبیبیه

فوتوگالری

گالری تصاویر تعمیر مکتب حبیبیه
گالری تصاویر مسوولین و معلمان مکتب حبیبیه
گالری تصاویر فارغان نامور لیسه حبیبیه