رسیدن به آسمایی: 22.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 23.06.2010

 

فراخوان خانه داستان بلخ

 

خانه داستان بلخ به پشتیبانی مالی نشریه زرنگار چاپ (تورنتو- کانادا)  سومین دور مسابقه داستان نویسی را برگزار می کند.درین مسابقه که ویژه داستان نویسان دری زبان افغانستان می باشد ، نویسنده گانی میتوانند اشتراک کنند که زیر چهل سال عمرداشته ، باشنده ی افغانستان بوده و یک یا دو داستان کوتاه خود را به آدرس خانه داستان بلخ بفرستند.

برای برنده گان جایزه های اول ، دوم و سوم برعلاوه تندیسه خانه داستان بلخ ، به ترتیب مبلغ بیست ، ده ، و پنج هزار افغانی پول نقد جایزه اهدا می گردد . مراسم اهدای جوایز سالانه همزمان است با بزرگداشت جشن باستانی مهرگان (ماه میزان) و تجلیل نگاره های جشن هنر بلخ  .

آخرین مهلت برای پذیرش داستان ها در مسابقه ی امسال پانزدهم ماه اسد  1389 خ  تعیین گردیده و از سوی داوران این چار ویژه گی درنظر گرفته می شود :

1- زبان داستان ویژه گی های نثر و سخن داستانی افغانستان را داشته باشد.

2- درونمایه در داستان.

3- ساختار و پرداخت داستان.

4- اصول فنی داستان نویسی.

نشانی برقی:

 

Taqi_wahedi@yahoo.com

Shafiq_mzr@yahoo.com

تیلیفون ها:

0093-0798247957

0700539366

0502040250

مزارشریف: جاده مسعود بزرگ ، اپارتمان رسول برات ، دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر.

و یا گذربابه قمبر (کلبه فرهنگی بلخ)