رسیدن به آسمایی : 23.12.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :  26.12.2008

 

نادیه قانع

 

درخت !

 

درخت من ، درخت تو، درخت ما

درخت آب ، آب حیات ، لانه پرواز

خانه من درخت تاک

و من عاشق تو

عاشق تو ، و ریشه محکم زمین تو

عاشق تو ، و قامت رسای تو

آسمان رسا ، درخت ناک ، درخت سیب ، درخت توت

سرو زیبا ، درخت انار ، درخت بهی

عاشق تو و پنجه های تو

عاشق تو و دست های تو

چون

رشته های جان من با ریشه های

تو پیوند دارد

درخت بهار درخت تابستان

درخت خزان درخت زمستان

درخت زمان

و من عاشق تو

لـکه ونــه مستـقیم پـخپل مـکان یم

که خزان را باندی راشی که بهار

سبز بلند ، سبز رسا ، سبزعاشق

سبز چنار

و من عاشق تو

عاشق تو ، عاشق تو

دست به دعا ، سجده زمین

سبز درخت ، صبر درخت

چه صبوری ، چه حلیمی ، چه بزرگی ، چه بهشتی

تو گیاهی ، تو حیاتی ، تو نباتی

درخت ناز

سبز رعنا ، سبز زیبا ، سبز ماشی

درخت بخت

درخت بید ، درخت تخت

درخت علم ، کتاب تو

ایمان ما

درخت عشق ،

عشق لیلا عشق مجنون ، عشق شیرین ، عشق فرهاد

درخت من

ز فنا ، درخت همراه تا بقا

درخت حیأ

درخت وفا

دلبرا !

دلبرا درخت من

و من عاشق تو