06.2014 09

هارون یوسفی
 

استخاره
..............

شبِ گذشته نشستم که استخاره کنم
دوباره ملتِ بیچاره را دو پاره کنم
نه قاضی ام نه قومندان نه هم وکیل و رییس
ولی به زور اجانب هزار چاره کنم
به غیرِ فتنه در این گدودی چه کار آید؟
به این بهانه دو روزِ دگر گزاره کنم
پلانِ کارِ من از استخاره ها این است
که جنگِ تاجک و پشتانه را نظاره کنم
به سوی مردمِ بیگانه جلوه ها بکنم
به روی ملتِ افغان ولی قواره کنم

لندن.5 جون 2014