07.2014 .19

هارون یوسفی


بی نظمی!

خبر رسید که کیری به سوی ما آمد
چه ماهرانه و آرام و بی صدا آمد

به گوشِ اشرف و عبدل چه زمزمه کرد
که رای ملتِ بیچاره بی بها آمد؟

بیا ببین که در این مملکت چه بی نظمی ست
غنی و مفلس و کیری به جانِ ما آمد

همان که شَست تو در کنج کوچه ببریده
کنون به دبدبه و عزت و ادا آمد

سرِ تمامیِ آرای من،و تو شاشید
به روز جمعه که کیری به مُلک ما آمد