29/06/2014

هارون یوسفی
 

با اجازه استاد حیدری وجودیخوشم می آید!جگره و جنگ و جدالِ تو خوشم می آید

پافشاری و سوالِ تو خوشم می آیدتوده را در غم و در دلهره انداخته ای

این چنین حیله و چالِ تو خوشم می آیدمردم ات سر لچ و پالچ پیِ یک توتهء نان

صد رقم کرتی و شال تو خوشم می آیدکاش در فکرِ همه خاکِ وطن میبودی

مرز بندیِشمال تو خوشم می آیدحرفی از صلح و صفا و چمنِ سبز مزن

من همان قتل و قتالِ تو خوشم می آیدمن که از نامِ کمسیون وفسون خسته شدم

همو گوسفند فعالِ تو خوشم می آیدلندن.29 جون 2014