29/06/2014

هارون یوسفی

 

 این حرامزاده ها!

 

بنگر چه ماهرانه فروش ات نموده اند

مانند برده، حلقه به گوش ات نموده اند

 

سمبول ِ کوه و پیکره ها بودی و، کنون

بازیچه هایِ مرکل و بوش ات نموده اند

 

خونِ ترا و اشک تو و آبروی تو

در جامها فگنده و نوش ات نموده اند

 

تا بانگ اعتراض و فغانِ تو نشنوند

با چرس و بنگدانه خموش ات نموده اند

 

دار و ندار و خاک و زمینت گرفته اند

بنگر چگونه خانه بدوش ات نموده اند

                                                                                                           

لندن.27 جون 2014