موسيقی

يک پارچه رباب از استاد محمد عمر

10 دقيقه  

يک پارچه رباب از استاد محمد عمر

5 دقيقه  

صحبت فرهاد  دريا

 8 دقيقه   

رحيم شاه

 4 دقيقه  

 همايون حيرت

5  دقيقه   

رقص دلکش  

 5 دقيقه  

 

مستانه

افغان هيټس

ام پې ٣ پښتو غزلي

 افغان سونګز

 پښتو غزلي

پښتو موسيقي

وربل موسيقي

افغاني موسيقي

وطن موسيقي

مسافر ( ملګري پښتانه )

خيــــبر

سمسور

مستانه

ننګرهار

هيواد افغانستان  

 

سينما ، تياتر ، نمايش

فلم اسامه

زلمی آرا

 12 دقيقه  

هادی خرسندی  

هادی خرسندی  

هادی خرسندی  

ويديو   پيتر مافای - اييتلاف برای اطفال

اسکار7  نامزدی اسکار برای دختران رویایی