چند اثر و ترجمه از جاويد فرهاد

بررسی رویکردهای
ردیف در یک غزل بیدل

- بحرانِ ارزش زدايي

- رقاصه

- با تو از درد همین خامه ...

- گپ هايي از "ساتيا جيت راي" فلمساز پرآوازه
-
"انجم شرما" شاعرِ زنده گي

- "سنيل هورالکه بات" شاعر ببر هاي"تاميل"

- توجانِ خراباتي، جانانِ خراباتي!
يادنامه يي به بهانهء یاد بود از استاد بزرگ، سرآهنگ

- تأملی بر سه نظریه ی تاگور

- سخنی در باره ی"دل" و "بیدل"

- چند متن و چند حا شیه؛ نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل

- نقد چیست و منتقد کیست؟

- نگرشی بر ویژه گی های زبانی در شعر  قیصر امین پور

- چند شعر تازه

- نگاهی بر قرائت های درون متنی در شعر بیدل

 

ليلي عنايت سراج

بازتاب تمناي صلح يا " نفس سبز رها " در اشعار
ليلا صراحت روشني

می سکنازی: تعليم و فعاليتهاي اجتماعي زنان در عصر اماني

سید طیب جواد: نسبیت فرهنگی و فیمینیزم اسلامی

خالده نيازي : مسأله يي به نام  زن

دکتورماهره رشيدي هاروني: عنعنات یا خرافات؟!

آصف بره کی

کابل "جدید" کابل "کهن"

پوهندوی شيما غفوری
عشق با جنگل
قرن 21 و جنگ کتاب های مقدس

علی ادیب

از "بلخ تا قونيه" چه مي گويد(!؟)

د رباطک ډبرليک

پښتو ژباړه

ادامه آرشيف بخش نوشتارها

خلیل الله معروفی
تبصره بر "تجلی دوست"

جاوید فرهاد

- گپ هایی در باره ی "اصل" ها و "فرضیه" های ادبی

 

- بیدل، صدای آن سوتر از فهم

 

- بحران شعر و کمبود مخاطب

- فرهنگ مردمی شود یامردم فرهنگی؟

- پنداشت هایی درباره ی شعر

- بیدل، پرنده یی فراتر از زمان

- شعر در فرایند کنش شاعر و واکنش مخاطب

 

 

- روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل"

- برداشت های ذات باورانه از یک بیت بیدل

- نقدی بر چند شعر از لطیف پدرام

عزیز حیدری

- بی بی مهرو

- علیمردان کی بود

- تاریخچهء جوی شیر

- تپهء مرنجان

- بابه عبدالله جلالی

- باغ لطیف

مسعود اطرافی

-تراژیدی رستم و سهراب

- پرویز کامبخش عزیز

نوشتارهای دیگر از همین قلم :

- ضحاک ماردوش ؛ اژی دهاک

- " اشک وباران"- افزایش درد دیگری بر درد های زبان و هنر و فرهنگ ما
- دیدار شمس

علامه استاد کهزاد

بزکشی و سوابق آن در افغانستان

آثار دیگر از همین قلم:

- نگاهی بر نتایج آفاقی تحقیقات باستانشناسی در افغانستان

- موزیم های امریکا و آثار تاریخی افغانستان
- موزیم کابل

- قره کمر و مندیگک دو کانون زنده گی ماقبل تاریخ در افغانستان

 

اکبر کر گر

- ملنگ جان له کومې ليدتوگې گورو؟

- پيوند او د هغه شليدلی گريوان

داکترغلا م حيد ر يقين

آیین عیّاری و جوانمردی

 

قسمت بیست وهفتم
پیوسته به گذشته
خلاصه و نتیجه

- بخش های قبلی