فهرست فارغان لیسه حبیبیه:
از دوستان خواهش می نماییم در تکمیل فهرست فراغان حبیبیه به ترتیب صنف و سال ما را کومک کرده و ممنون سازند
فهرست فارغان صنف 12 ب سال 1341
فهرست فارغان صنف 12 الف سال 1349
فهرست فارغان صنف 12 ب سال 1349

فهرست فارغان صنف 12 الف سال 1350 

فهرست فارغان صنف 12 س سال  1351

فهرست فارغان صنف 12 ب سال 1351

فارغان نامور

این فهرست نامکمل است و از دوستان خواهش می نماییم در تکمیل آن ما را کومک کرده و ممنون سازند
عبدالهادی داوی پریشان
محمد رحیم ضیایی متخلص به شـیون کابلی *
 عبدالرحمان پژواک
 عتيق الله پژواک
احمد ظاهر ملقب به بلبل حبیبیه
 رهنورد زرياب
دکتور اکرم عثمان
 دکتور ببرک ارغند
جلیل احمد مسحور جمال
عبدالله شادکام
احمد ولی
احمد مرید
طاهر بدخشی
دکتور نجیب الله
محبوب الله کوشانی
شخصیت های دولتی کنونی: حامد کرزی؛ اشرف غنی احمدزی؛ عبدالرحیم وردک؛نور محمد قرقین؛ دکتور سيد محمد امين فاطمی؛ محمد آصف رحيمی ؛ سيد حامد گيلانى؛