رسیدن:  21.05.2013 ؛ نشر :  21.05.2013

توزیع تحسین نامه ها و جوایز بنیاد حبیبیه

امروز طی محفلی که در لیسه ی حبیبیه برگزار شده بود، تحسین نامه ها و جوایز نقدی بنیاد حبیبیه به دو تن از معلمان و دو تن از شاگردان ممتاز لیسه ی حبیبیه ی اعطا شد.

در این محفل به علاوه ی مدیر و هیات اداری و تدریسی و شاگردان لیسه ی حبیبیه ، نماینده گان جامعه ی مدنی - آقای نعیم نظری هماهنگ کننده ی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر، حامد عبیدی از شورای رهبری اتحادیه ژورنالیستان افغانستان  و همچنان نماینده ی روزنامه ی 8 صبح) نیز اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجد آغاز گردید. سپس دولت خان اندر مدیر لیسه ی حبیبیه طی صحبتی  از کومک بیناد ستایش کرد و گفت که فرزندان اصیل این سرزمین هیچگاه این کشور را فراموش نمی کنند و همیشه به فکر وطن استند . وی کومک بنیاد را کار فرزندان اصیل کشور خواند و تاکید کرد که همکاران بنیاد کومک به لیسه حبیبیه ثابت ساختند که فارغان این لیسه هیچگاه این لیسه را فراموش نگرده اند . وی همچنان از بیناد کومک به لیسه حبیبیه خواست تا در آینده ها نیز در بخش های مختلف با این لیسه همکاری نمایند . حامد عبیدی مدیر مسوول هفته نامه ی جوانان فعال ، ضمن معرفی بنیاد حبیبیه و اهداف آن  از همکاری  مسوولین لیسه ی عالی حبیبیه در تدویر محفل  ابراز امتنان نمود.

پس از آن تحسین نامه ها و جوایز نقدی به برنده گان اعطا شد.

نام و شهرت کوتاه برنده گان جوایز امسال :

-  بانو خالده بنت گل احمد، معلمه ی صنوف ابتداییه ، به خاطر 32 سال تدریس در لیسه ی حبیبیه  حیث سابقه دار ترین معلمه در لیسه ی حبیبیه  ؛

- آقای صفدر ولد محمد اکبر  با سابقه 35 سال  تدریس در لیسه ی حبیبیه به حیث معلم ممتاز سال؛

- خواجه عنایت ولد خواجه هدایت اول نمره صنف دوازدهم الف به حیث شاگرد ممتاز سال ؛

- آقاي قيس ولد محمد عباس  اول نمره ی صنف دوازدهم  الف 1  به حیث شاگرد ممتاز سال.

برنده گان هر کدام به علاوه ی تحسین نامه، هر یک مبلغ 200 دالر امریکایی جایزه ی نقدی دریافت داشتند.

گزارش مفصل تر بعدن به خدمت علاقه مندان تقدیم خواهد شد.

یادداشت:

1- جوایز  به برنده گان از وجه مجموع هشتصد دالر هفده دالر  اعانه ی اعضا  داده شده است و مبلغ 17 دالر هم مصارف چاپ تحسین نامه ها و خرید گل شده است

2- بنیاد کومک به لیسه ی حبیبیه ،  از سوی شماری از فارغان ، شاگردان و منسوبان لیسه ی حبیبیه، برای فراهم آوری و بذل کومک های ممکنه به این نخستین نهاد معارف معاصر در کشور ایجاد شده است

3- هماهنگ کننده : دیپلوم انجینر حمیدالله عبیدی؛ هیات نظارت: انجینیر نعيم حکيمي ، انجینیر شکيب سالک ، انجینیر  علي پويل ؛  مسوول مالي: دکتور شمس سينا 

 

دولت خان اندر مدیر لیسه ی حبیبیه حین سخنرانی

حامد عبیدی حین سخنرانی

گوشه یی از محفل