16.01.2015

هارون یوسفی

 

درست میشه!

به من گفتی که هارون جان  ، همه چیز ها درست میشه

نشد امروز اگر ،  فردا و پس فردا درست میشه

به من گفتی که در پایین ،  کسی کاری نمی تانه

تمام کار ها از جانب بالا درست میشه

به دفتر با پکول و شال و تفدانی نمیآیند

حساب فیشن و آرایش کالا درست میشه

به من گفتی که چور و رشوت و قاچاق و گاوزوری

به دستور جدید شخص اوباما درست میشه

شنیدم که حکومت روز و شو مشغول و بیدار است

که نرخ تیل و برق و باقیی اشیا درست میشه

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم

که شد کابینه هم اعلان ،  وطن گویا درست میشه


*
پ.ن: به خاطر گل روی ماما قدوسم ،  بر حرف ت کلمهءدرست زیاد فشار نیاورید که میزنید وزن را خراب میکنید.
تنکیو