08.01.2015


هارون یوسفی

چرا؟

 

 

بعد ۱۰۰ روز زکابینه اثر نیست، چرا؟ 

کسی از ملت بیچاه خبر نیست، چرا؟

مردم از دربدری ها به فغان آمده است 

امنیت در هری و بلخ و کنر نیست، چرا؟ 

یادتان است چه سان وعدهٔ فردا میداد 

اینه، فردا شد و از وعده اثر نیست، چرا؟ 

سر یک چند نفر دعوی و دنگل دارند

غیر ازاین ها، تو بگویی که نفر نیست، چرا؟

تا به کی منتظر حرف 'کری' باید بود

یا خلاص گیر، درین ملک، دگر نیست، چرا؟