22.02.2015

هارون یوسفی

مشاور

هر سو روی، رها شده دها مشاور است
اینجا مشاور است و در آنجا مشاور است

بنگر، چه گدودی شده در خاک پاک ما
نزد وزیر خارجه، ملا مشاور است

در شهر، مرده را به سر شانه میبرند
لیکن میان بنز و کرولا مشاور است

ماما قدوس من که زمانی پیاده بود
حالا ببین به دبدبه، ماما مشاور است

دانی که روز و شب همه اینجا چه میکنند
در روز کیسه مالی و شبها مشاور است

دیشب دو خاله را به شفاخانه برده اند
مسوول بار داری آنجا مشاور است

گویی که در حکومت وحدت ز روی ناز
مجنون وزیر گشته و لیلا مشاور است

اینجا به غیر حضرت ماما قدوس من
فضلو مشاور است و گل آغا مشاور است


لندن: ۲۲ فبروری ۲۰۱۵