16.03.2018

شیما غفوری

حقیقت وجود

از هزاران درهزاران نطفه یک واحد منم

در میان صد هزارانِ دیگر یک هم تویی

 

دیگ ارث من ز اجدادِ بسی جوشیده است

قطره یی از چشمه ساران نیاکانم تویی
 

خون خالص، خون نا خالص همه جعل و فریب

آیت زیبای انسانی منم و هم تویی
 

ما همه زنجیر هستی را تجسم داده ایم

رنگ و شکل حلقه ها بی معنی اند، آدم تویی
 

نسل دیگر جوش دیگر دارد و ساز دیگر

نه ابد من زنده ام ، نهِ هم مدام الدم تویی

 

۱۸/۲/۱۳