27.03.2017

جلال نورانی  چشم از جهان بست

جلال نورانی در سال ۱٣٢٧ خورشيدی در شهر کابل به دنيا آمد.

در سال ۱٣۵۱ خورشيدی در رشته حقوق  از پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد.

طنز نویسی را از زمان محصلی آغاز کرد.

پخش نمايشنامه‌های طنزی جلال نورانی در آغاز دهه پنجاه از رادیو افغانستان  او را به شهرت رسانید.

وقتی جلال نورانی  پس از یک دوره تحصیلات عالی در شوروی در سال ۱٣٦۱ خورشيدی به به وطن برگشت ، در ارتباط با طنزنويسی و ترجمۀ طنزها به کوشش‌های جدی‌تری دست زد.

در دهۀ شصست خورشيدی، جلال نورانی گزيده‌هایی از طنزها و ترجمه‌های طنزی خود را به گونۀ مستقل منتشر کرد که از آن جمله می‌توان "ای همو بيچاره گک اس" و "چه کنم عادتم شده" را نام برد. پس از آن، او در اين سال‌ها طنزهايی را از منابع بلغاريايی ترجمه کرد که بعدها اين طنزها زير نام "مربای مرچ" منتشر شدند. یکی ديگر از کارهای برجسته نورانی ترجمۀ کتاب "طنزهايی از چهار گوشۀ جهان" است.

جلال نورانی مدتها مدیر مسوول مجلۀ "د کمکیانو انیس"، مجلۀ "ژوندون" و روزنامه "انیس" بود . در مهاجرت، چند سالی سرمحرر مجلۀ "گلبرگ" بود که از سال ۲٠٠٣ تا ۲٠٠٧ میلادی در آسترالیا منتشر می‌شد.

پس از سرنگونی طالبان ،  جلال نورانی به وطن برگشت . وی  چند سالی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بود  و سپس هم به حیث استاد  ادبیات دراماتیک  و نمایشنامه‌ نویسی در پوهنتون کابل ایفای وظیفه میکرد.

و با درد و دریغ که این طنز نویس پیشگام افغانستان امروز چشم از جهان بست- روانش شاد و یادش همیشه باد!