26.08.2017

هارون یوسفی

 

زدن زدن

 

هر کس به سرِ یکدگر خود زده میره

گه با سخن و گه تبر خود زده میره

 

پرسی اگر ازعلم و کمال و هنرِ او

گپ از زر و سیمِ پدر خود زده میره

 

با راکت و مرمی و بم و غولک وچاقو

از پیشِ خود و پشتِ سر خود زده میره

 

هرکس که به گفتش نکند٬  نیمه ی شبها:

در خانه و تحتِ نظر خود زده میره

 

آن بچهِ والی٬  پسرِ شاده ولا را

در کوچه به زورِ پدر خود زده میره

 

لاف از شرف و باور و دینی که ندارد

از موتر بنز و همر خود زده میره

 

زورش نرسد تا که زند بر سرِ یارو

هر لحظه به پالانِ خرِ خود زده میره

 

گر فاش کنم زاز نهانش٬  دو سه گوزی

نادیده به آن دَور و بَر خود زده میره

 

القصه که قرآن٬  همه بیدادگران را

با فتحه و زیر و زبرِ خود زده میره

 

                    لندن: ۲۵ آگست ۲۰۱۷