رسیدن:  089.07.2011 ؛ نشر : 12.07.2011

هارون یوسفی


 کابوس
                                         
خواب میدیدم که طالب گشته ام
آدم جنگی و جالب گشته ام
خواب میدیدم که ریشم لر کده
کاکلم از لنگی من سر کده
واسکت من انتحاری گشته است
مردم از پیشم فراری گشته است
کوچ من در لابلای چادری
میخرامد مثل یک کبک دری
دخترم در خانه مانده روز وشب
میفرستد ناسزا از زیر لب
تی وی  و دی وی دی را بشکسته ام
سی دی را بابند تنبان بسته ام
خواب میدیدم که طالب گشته ام
برسر ناتو غالب گشته ام
لشکر ناتو ز دست من عذاب
من ز او واو زمن در اضطراب
گاه در هلمند گهی در پکتیا
گاه در غزنی گهی چار آسیا
چهل وپنج کشور به دنبالم روان
شخص اوباما زدستم درفغان
گاه برادر جان خطابم میکند
گاهی، تروریست حسابم میکند
خواب میدیدم اوباما مرده است
کرزی از مرگش بسی افسرده است
طبق معمول گریه در چشمان او
گریه باشد جان او ایمان او
گریه های او مرا بیدار کرد
شام من با گریه خود زار کرد