نومبر 2019

هارون یوسفی

شرم

 

این آبرو به پیش حریفان دو پیسه شد

از دستِ چند مفلس و نادان دو پیسه شد

 

از دستِ قتل و دزدی و غارتگری شان

نام جهاد٬ پیش مسلمان دو پیسه شد

 

ریش و پکول و شال و قره‌قل بیاب شد

ایزاربند و پوپکِ تنبان دو پیسه شد

 

وقت جهاد و آمر و رهبر به سر رسید

آمر دو پیسه گشت و قمندان دو پیسه شد

 

دیگر به گفتِ شیخ و ملا و چلی مکن

دیدی که وعظِ هر سه ایشان دو پیسه شد؟

 

تا مبتلا به جنگ و فریب و ریا شدند

مکر و فریب و بازی شیطان دو پیسه شد

 

هم راست، هم چپ از دو طرف جابچای کرد

اسلام و کامونیزم بدینسان دوپیسه شد

 

زندانیان به حکم کی آزاد می‌شوند؟

آی وببین که واژۀ زندان دو پیسه شد

 

تا رفت پیش این و سفر کرد پیش آن

نامِ بزرگِ مملکتِ مان دو پیسه شد

 

آن‌شب که در کنار کرملن نماز خواند

لاحول کن که عزت آذان دوپیسه شد

 

القصه در حکومتِ بی‌پا و دستِ ما

حیثیت و کرامتِ انسان دو پیسه شد