06.06.2019

هارون یوسفی

 

طفیلی ها

 

یک عده در درونِ حکومت، زیادی است

یک عده هم به فکر عیاشی و شادی است

دروازه‌های مجلسِ شورا شکسته شد

این جنگ و چنگوی همه از بی‌سوادی است

از بوت و قره وانه ی سرباز می‌زنند

این کار های شان همه از کونکشادی است

شب، خیل اجنبی و سحر طالبان کُشد

کشتار، بهر هردوی شان چیز عادی است

گنجینه و معادنِ ما را ربوده اند

چون فکر کرده اند دکانِ بقالی است

در دست طالبان کلشنکوف و داشَکه

در دست ما تفنگ چرَه‌ یی و بادی است

طالب اگر که می ‌کُشد و دار می‌زند

تقلید از برادرکای جهادی است

دزدان سوار بنز و  کرولا چکر زنند

ملت، پیاده است، و  یا پشت گادی است

مَردم ز دست بی پدران  دربدر شده

از بس که مشکلات بد اقتصادی است

روز من و تو خوب نمی‌گردد ای رفیق

تا آن زمان که طالب و تخم  جهادی است