هارون یوسفی

هوش ات باشه

هر خطی را تا نخواندی، بی جهت امضا نکن

راز خود هرگز به پیش دوستان افشا نکن

بوت را گر میخری، اندازه‌ی پایت بخر

نمره‌ ی پای تو ۸ و ۱۱ در پا نکن

تا میسر می‌شود انگور و تربوز و انار

شوقِ جوس و اسپرایت و پپسی و کولا نکن

مرزها را بر رُخ ما، بی‌پدرها بسته‌اند

وقت خود بیهوده ضایع بر سرِ ویزا نکن

گر بخواهی زندگانی  بیشتر خوش بگذرد:

در سرِ هرچیز کوچک، با همه دعوا نکن

از برای سالگرد رهبرت، ای هموطن!

در تمام جاده‌ها فریاد و واویلا نکن

اتکا بر دولتِ گانا و موزنبیق کن

لیک هرگز باورِ گپ‌های امریکا نکن

یک نصیحت بشنو از من ای رفیق نازنین

هیچ‌گه با معده‌ی پُر، ورزشِ یوگا نکن

طنز هارون را اگر خواندی  و ناراحت شدی

غیبتش را پیشِ هر گوساله و ملا نکن

لندن، 27 می 2019