23.05.2019

هارون یوسفی

 

به طالب بچه

 

ای جوان! جنگ بس اس یک دفه بالا ره ببی

آدمای نو و خوب و سخن‌آرا ره ببی

 

جنگ بس! ساز شنو، خنده بکو، عیش بکو

که دو روز است جهان، لذتِ دنیاره ببی

 

نیم عمرت  سر کوها  و بیابان بگذشت

باقیِ عمر، بیا سبزه و دریا ره ببی

 

زود شو زود بیا، مادرکت  منتظرس

مادر و خواهر و همسایه‌ی بالا ره ببی

 

دخترِ دومِ همسایه چه زیبا شده است

قدِ بالا ره ببی  عشوه‌ی زیبا ره ببی

 

من و تو هم‌وطن و هم‌سخن و هم‌دینیم

لج نکو، جنگ بس اس، ناله و غوغا ره ببی

 

جنگ ما جنگِ دوسه مملکتِ بی پدر اس

زدنِ« US»  و «انگریز» و« اتالیا» ره ببی

 

عمر تو می‌گذرد با غم و با رنج و الم

جانِ بیدر تره ولا، همه دنیا ره ببی

 

حیف این ملُکک  زیبا و شب کابل او

بیه بچیم قرغه و شار و  تا و بالا ره ببی

 

یاد تو هست که کی آشک و منتو خوردی؟

پس بیا آشک و منتو و کبابا  ره ببی

 

روز جمعه به تماشای چمن ها می‌ریم

بچه‌های ته بگی سیل و تماشا ره ببی

 

حیفم آید به عروسی  ثریا نروی

خاندن نغمه و آوازک دریا ره ببی

 

تو اگر دست از این کشتن و بردن نکشی

 صبر کن صبر از این پس زدن ما ره  ببی

 

لندن ، 17 می 2019