04.05.2019

عارف عزیز گذرگاه

معرفی یک کتاب ماندگار

خوشحالم که بعد از تلاش های زیادی توانستم رسالۀ ذیقیمت و با ارزش معنوی و ملی جناب پوهاند محمد اسحاق نگارگر استاد سابق پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل را زیر نام "تحلیلی از اژدهای خودی" اثر گرانبهای مرحوم پوهاند بهاءُ الدین مجروح را به زیور چاپ آراسته کنم و با سپاس و امتنان از استاد بزرگوار نگارگر صاحب، به دسترس افغانان عزیز خود قرار دهم.

جناب ولی احمد نوری ناشر این رسالۀ تحقیقی و علمی استاد نگارگر می نویسد: "افتخار دارم رسالۀ تحلیلی از اژدهای خودی که یک ارزیابی عمیق از کتاب اژدهای خودی شهکار ماندگار شادروان پوهاند بهاء الدین مجروح می باشد و به قلم توانای بزرگمرد ادب و سخن افغانستان جناب پوهاند محمد اسحاق نگارگر، استاد سابق پوهنتون کابل، رقم شده است، در سی و پنج قسمت با تصاویر مربوط در وبسایت عزیز آریانا افغانستان آنلاین البته بعد از مرور مجدد خود جناب استاد نگارگر و این جانب به دست نشر می سپارم.

ولی احمد نوری بنیانگزار و مدیر مسؤول وبسایت آریانا افغانستان آنلاین

 

 

***

استاد محمد اسحق نگارگر در مقدمه این کتاب چنین مینگارد:

امروز یازدهم ماه فبروری 2013 میلادی است. بیست و پنج سال پیش یعنی شامگاه یازدهم فبروری 1988 در شهر پشاور مردی متفکری را به قتل رسانیدند که گناهی به جُز عشق به آزادی نداشت و مردم خود را به خاطرِ اژدها پرستی معمول پشاور بیدار باش داده بود.

آری او را به خاطر این که اژدهای خودی را نوشته بود هدف قرار دادند و یک جاغور مرمی کلاشنیکوف را در سینۀ دردمندش خالی نمودند. او رفت اما انکشاف اوضاع و حالت درد انگیز افغانستان و پاکستان هر دو بر نظرات او صحه گذاشت. من مدتی یادداشت های خود را وقف بررسی و تحلیل اژدهای خودی، نگارش معروف او می کنم تا ببینیم که او کی بود؟ و چه می گفت و چرا مردی را که غیر از قلم هیچ سلاح دیگر نداشت، آن چنان ظالمانه کشتند. دشمنان افغانستان در چهرۀ بهاءالدین مجروح در حقیقت یک سید جمال الدین افغان دوم  را می دیدند که نخست از کشورش بیرون راندند و بعداً در محیط غربت به شیوه ای بسیار فجیع کشتندش.

اسحق نگارگر.

***

انجمن فرهنگ افغانستان، انتشارات بامیان با کمال افتخار طباعت این اثر ماندگار را بسر رسانیده و به شما هموطنان عزیز تقدیم میدارد.

البته این اثر به همکاری مادی و معنوی محترم استاد محمد اسحق نگارگر و محترم ولی احمد نوری به طبع رسیده است و خصوصاً کمک مالی ایشان در تمویل این اثر، به انجمن فرهنگ افغانستان انتشارات بامیان امکان آن را میسر ساخت تا بتواند به طبع آن اقدام نماید، که به هر دو محترمین تشکرات عمیق خود را تقدیم میدارد.

***

 

موضوع          :                       تحلیلی از اژدهای خودی کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح

تحلیل و نگارش:                     محمداسحق نگارگر

ناشر:                                      ولی احمد نوری، آریاناافغانستان آنلاین

مطبعه :                                            انجمن فرهنگ افغانستان انتشارات بامیان لیموژ فرانسه

صفحه بستی و امور کامپیوتری:         عارف عزیز

تصویر پشتی:                          سیدال هومان

ترتیب وتنظیم پشتی:             تورپیکی عزیز

قیمت کتاب: 12.5 یورو + 5 یورو مصرف پستی

این کتاب را از آدرس ذیل به دست آورده می توانید

Association de la culture afghane

18, rue Rhin et Danube

87280 Limoges France

Email : cultureafghane@free.fr

Tel : 0 33 555 35 96 01