رسیدن به آسمایی: 17.01.2009 ؛ نشر در آسمایی: 18.01.2009

خجسته باد نوروز باستان

بزرگداشت نوروز سال 1388 در شهر وين

کشور اتريش

هنگاميکه در سرزمين تاريخی ما سيطرهء تاريک انديشان چيـــــره گشت، تجليل نوروز را قدغن نمودند و زن را که موجود والا مقام وبزرگ منش است به انسان درجه دوّم تنزيل دادند و هنر را خفه ساختند، در اينجاست که فاجعـــه از سطح به عمق راه يافت، پس برمــــاست که نوروز را بايد گرامی داشت، زن، زيبــــايی وشايسته گی اش را بايد ستود وبه هنر وهنر مند بايد ارج فراوان قايل شد.

انجمن همبسته گی با مهـــــــاجرين افغان در اروپا وکانون فرهنگ افغــان در اتريش همانطوری که درسالهای حرام دانستن نوروز، نوروز را استقبـــــال نمود وبه هنر ورشد فرهنگ خدمت کرد، اکنون نيز که چنين ارزشها کماکان بالنـــــــده و زنده است، ميخواهد بخاطر معرفی کلتور وعنعنات پسنديده مردمان ما نوروز سال 1388 خورشيدی را با جشن وسرور تجليل نمايد.

اينبار از هنرمند توانا وستاره برنده جايزه اوّل سال 2008 بانو هنـــگامه دعوت بعمل آورده ايم تا دريکی از سالون هــــای شهر وين با گوينده گی آقای هارون يوسفی طنز پرداز شهيـــــــــربرنامه خاص نورزوی شانرا را پيشکش نمايند وهنــــــر وفرهنگ اصيل کشور را به معرفی گيرند.

از تمام علاقمندان وهواخواهان هنر وفرهنگ ميهـــــــن دعوت مينمايم تا با حضور شان به رنگينی محفل بيافزايند.

دوستانی که خواهان معلومات بيشتر باشند، ميتوانند با مسئوؤلين کانون فرهنگ افغـــــان وانجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا در نمرات آتی در تماس شوند:

غوث الدين مير تيلفون : 069911067754

نصير احمد // :069912485218

برای همه دوستان وعزيزان محفل خوب وسال پرميمنت آرزو مينمايم، اميد سال پيشرو سال مملو از صفا وصميميت باشد، دامن جنگ برچيده شود وپهنه صلح واستقرار گسترش يابد، وحدت وهمبسته ملی جاگزين افتراق وپراگنده گی گردد وخلاصه اينکه از دشت ودامان وطن بجـــــــــای بوی باروت، انفجار وترور، بوی عطر نسترن و شگوفه وصدای موسيقی طنين انداز باشد.

 

به اميد مؤفقيت وبهروزی دوستان

غوث الدين مير مهماندار شما

www.kanune-afghan.com